วิทยากร

วิทยากร

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร                                        ดร.สมคิด นาคขวัญ                                             ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

                                                      

 

อาจารย์สาคร รักษำรุง                                         ผศ.ดรนัฎจรี เจริญสุข                                          อาจารย์อุทิศ ภูมิชัย

..                                                                                                   

 

รศ.ประสิทธิ ทองแจ่ม                                          ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์                                อาจารย์บุญรวย ช่วยปลัด

                           

 

ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย                                                   ดร.ชาญวิทย์ ยิกุสังข์                                             ดร.สมพร เพชรสงค์

 

ผศ. ดร.วัฒนา รัตนพรหม                                    ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง

                            

 

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง                                           ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง           อาจารย์ ดร.ญาณิศา  บุญจิตร์

                                                      

 

ผศ.สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์                                     ผศ.ณัฐา วิพลชัย                                                 ผศ.ภวิกา ภักษา

                                                      

 

ผศ.ทรงศรี ชำนาญกิจ