วิทยากร

วิทยากร

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร                                        ดร.สมคิด นาคขวัญ                                             ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

                                                      

 

อาจารย์สาคร รักษำรุง                                          ผศ.ดรนัฎจรี เจริญสุข                                          อาจารย์อุทิศ ภูมิชัย

..                                                                                                     

 

รศ.ประสิทธิ ทองแจ่ม                                          ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์                                อาจารย์บุญรวย ช่วยปลัด

                           

 

ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย                                                   ดร.ชาญวิทย์ ยิกุสังข์