ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์