โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1. ส่งใบแบบคำขอรับการพัฒนาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ตามสังกัด แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา
2. ต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อและนำส่งมายัง สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียน  
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
       272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

3. ตรวจรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ (อัพเดทประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)
4. สมัครเข้าอบรม ชำระเงินยืนยันการเข้าอบรม
  4.1 ผู้สมัครปริ้นแบบชำระเงินค่าลงทะเบียน จากเว็บไซต์สถาบันฯ และ นำแบบชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม 
    จากนั้น ส่งใบสมัคร พร้อม หลักฐานการโอนเงิน (เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินในใบสมัคร) 
    ไปยัง e-mail : idtepsru@gmail.com
  4.2 สมัครออนไลน์

หมายเหตุ ผู้ไม่มีรายชื่อ ไม่สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ กรุณาติดต่อต้นสังกัดของท่าน เพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการพัฒนาฯ

ผู้มีรายชื่อมีสิทธิรับการพัฒนาฯแต่ละท่านจากข้อมูลรายชื่อของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ต้องการเข้ารับการอบรมโปรดลงทะเบียนชำระค่าอบรมโดยด่วน

กำหนดการพัฒนาฯ / ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

หลักสูตร 

รับจำนวน (คน)  วันที่ เดือน ปี สถานะ  หมายเหตุ 

ประเภทผู้บริหาร วิทยฐานะ 

 ผอ. และ รอง ผอ. เชี่ยวชาญ

 80 2 – 6 มีนาคม 2563  ประกาศรายชื่อ สมัครออนไลน์

ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 80 28 เมษายน – 1  พฤษภาคม 2563 สมัครออนไลน์

ประเภทครูผู้สอน วิทยฐาน 

ครูเชี่ยวชาญ

 80 เลื่อนการอบรม
จะประกาศวันอบรม
เมื่อผู้สมัครครบจำนวน
สมัครออนไลน์ ผู้ชำระเงินยืนยันการเข้าอบรมแล้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

80 28 เมษายน – 1  พฤษภาคม 2563 สมัครออนไลน์

update 28-02-63 / 15:00 น.

หมายเหตุ
*** การเปิดการอบรมใน 1 รุ่น จะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80 คน โดยเฉลี่ย เป็นกลุ่มๆละ 40 คน และถ้าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบอาจเลื่อนวันอบรมไปก่อน (หรือพิจารณาตามความเหมาะสม)

 รายชื่อแต่ละรุ่นจะพิจารณาลำดับจากการชำระค่าอบรมและมีรายชื่อจากต้นสังกัด หากเต็มจำนวนแล้วจะจัดให้ในรอบถัดไป

 1. ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ดูประกาศรายชื่อ รอบการพัฒนา และรุ่นที่เข้ารับการพัฒนา หลังจากวันสุดท้ายของกำหนดลงทะเบียนในแต่ละรอบการพัฒนา
 2. ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนา นำ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” มาด้วย
 3. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำหลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน ฉบับจริงมาด้วยในวันอบรม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
 • สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ตลอดการอบรม
 • การจัดลำดับผู้เข้าร่วมอบรมฯจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารการสมัคร หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นรอบถัดไป
 • กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังชำระค่าลงทะเบียนถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของสถาบันฯ
 • หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมการอบรมตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • กำหนดการรับสมัครและจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถาบัน
 • การชำระเงิินค่าอบรม

  • ประเภท วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ , ผอ. และ รอง ผอ.เชี่ยวชาญ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  • ประเภท วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ , ผอ. และ รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

  โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และ Download ใบสมัครตามรอบการพัฒนาที่จะเข้าอบรม จาก website , ส่งใบสมัคร พร้อม หลักฐานการโอนเงิน (เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินในใบสมัคร) ไปยัง e-mail : idtepsru@gmail.com

  หรือ ชำระเงินด้วยตนเองล่วงหน้า โดยยื่นใบสมัครเพื่อชำระเงิน ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี แล้วยื่นใบสมัครพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ %B