โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

1. ส่งใบแบบคำขอรับการพัฒนาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ตามสังกัด แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา
2. ต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อและนำส่งมายัง สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียน  
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
       272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

3. ตรวจรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ ข้อมูลรายชื่อ (อัพเดทประมาณเดือนละ 1 ครั้ง)
4. ผู้สมัครพิมพ์ แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน จากเว็บไซต์สถาบันฯ
5. นำแบบชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม จากนั้น ส่งใบสมัคร พร้อม หลักฐานการโอนเงิน (เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินในใบสมัคร) 
  ไปยัง e-mail : idtepsru@gmail.com

ข้อมูลรายชื่อ ( รายชื่อจากต้นสังกัดส่งมาให้สถาบันฯ )

หมายเหตุ ผู้ไม่มีรายชื่อ ไม่สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ กรุณาติดต่อต้นสังกัดของท่าน เพื่อแสดงความจำนงเข้ารับการพัฒนาฯ

ผู้มีรายชื่อมีสิทธิรับการพัฒนาฯแต่ละท่านจากข้อมูลรายชื่อของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ต้องการเข้ารับการอบรมโปรดลงทะเบียนชำระค่าอบรมโดยด่วน

กำหนดการพัฒนาฯ / ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

หลักสูตร 

รับจำนวน (คน)  วันที่ เดือน ปี สถานะ  หมายเหตุ 
ประเภทผู้บริหาร วิทยฐานะ 
 ผอ. และ รอง ผอ. เชี่ยวชาญ

40 19 – 23 กรกฎาคม 64 สมัครออนไลน์ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมแล้ว
ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (รอบที่ 108)  เต็ม 80 23 – 26 มีนาคม 64 ปิดรับสมัคร  รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมแล้ว
ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (รอบที่ 109)

80  20 – 23 เมษายน 64 สมัครออนไลน์  รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมแล้ว
ประเภทครูผู้สอน วิทยฐาน 
ครูเชี่ยวชาญ

 40  23 – 27 พฤศจิกายน 63 (ยกเลิก เลื่อนไปจนกว่าจะครบจำนวน)

ผู้ที่โอนชำระเงินแล้ว….. 1.ยกไปใช้ในการอบรมเมื่อครบจำนวนเปิดได้….. 2.ต้องการรับโอนคืน ติดต่อสถาบันฯ

สมัครออนไลน์ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมแล้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (รอบที่ 108)

32 23 – 26 มีนาคม 64 สมัครออนไลน์ รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมแล้ว

update 15-02-64 / 12:30 น.

หมายเหตุ
*** การเปิดการอบรมใน 1 รุ่น จะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80 คน โดยเฉลี่ย เป็นกลุ่มๆละ 40 คน และถ้าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบอาจเลื่อนวันอบรมไปก่อน (หรือพิจารณาตามความเหมาะสม)

 รายชื่อแต่ละรุ่นจะพิจารณาลำดับจากการชำระค่าอบรมและมีรายชื่อจากต้นสังกัด หากเต็มจำนวนแล้วจะจัดให้ในรอบถัดไป

 1. ผู้ที่ยื่นใบสมัครและชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ดูประกาศรายชื่อ รอบการพัฒนา และรุ่นที่เข้ารับการพัฒนา หลังจากวันสุดท้ายของกำหนดลงทะเบียนในแต่ละรอบการพัฒนา
 2. ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนา นำ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” มาด้วย
 3. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำหลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน ฉบับจริงมาด้วยในวันอบรม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
 • สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ตลอดการอบรม
 • การจัดลำดับผู้เข้าร่วมอบรมฯจะจัดลำดับตามการชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารการสมัคร หากมีผู้ชำระค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเกินจำนวนหรือเกินวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับที่เกินกำหนดเป็นรอบถัดไป
 • กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังชำระค่าลงทะเบียนถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของสถาบันฯ
 • หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมการอบรมตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • กำหนดการรับสมัครและจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถาบัน

การชำระเงินค่าอบรม

 • ประเภท วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ , ผอ. และ รอง ผอ.เชี่ยวชาญ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
 • ประเภท วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ , ผอ. และ รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

โดย โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และ สมัครonline โดย click จาก Link ในตารางด้านบน พร้อมแนบ File หลักฐานการโอนเงิน

หรือ ชำระเงินด้วยตนเองล่วงหน้า โดยยื่น >ใบสมัคร< เพื่อชำระเงิน ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี แล้วยื่นใบสมัครพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 5 (ห้อง ED 501) อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ท่านสามารถตรวจสอบการส่ง e-mail (ภายใน 1 วัน หลังจากส่ง) 

สอบถามข้อมูล สำนักงานสถาบันฯ 0 7791-3315 / 08 8555 5142 คุณกิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล   (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้อำนวยการ 08 4844 6422 ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ก่อนการฝึกอบรมฯทุกหลักสูตร (ส่งวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา)