นางสาวอุไรพร ใหม่อยู่
นางสาวอุไรพร ใหม่อยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ : 077-913315

ภายใน : 1089

อีเมล์ : uraipron.mai@sru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ –

หน้าที่รับผิดชอบ –