ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม
ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

วุฒิการศึกษา : Ph.D. จิตวิทยา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยบาณรัสฮินดู  ประเทศอินเดีย

โทรศัพท์ : 077-913315

ภายใน : 1089

อีเมล์ : somchat_dhd7@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ จิตวิทยาสำหรับครู พุทธจิตวิทยา

หน้าที่รับผิดชอบ —-