นายกิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล
นายกิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล
นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์ : 077-913315

ภายใน : 1089

อีเมล์ : kittipat.pra@sru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ –

หน้าที่รับผิดชอบ –