อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร
อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 077-913315

ภายใน : 1089

อีเมล์ : pornwijit@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ —-