ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์ : 077-913315

ภายใน : 1089

อีเมล์ : chitaporn@sru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ จิการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การสอนภาษาแบบธรรมชาติ การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

หน้าที่รับผิดชอบ —-