วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปีพุทธศักราช 2558 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  2. เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน