บุคลากร

นายกิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล                               นางสาวอุไรพร ใหม่อยู่

นักวิชาการศึกษา                                                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                             <a href="http://idtep.sru.ac.