คณะผู้บริหาร/ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา                                       

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

ผู้อำนวยการ                                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

รองผู้อำนวยการ                                      

อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร