การชำระเงินค่าอบรม

การชำระเงิินค่าอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

สามารถแยกตามประเภทได้ดังนี้

  • ประเภท วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ , ผอ. และ รอง ผอ.เชี่ยวชาญ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  • ประเภท วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ , ผอ. และ รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และ Download ใบสมัครตามรอบการพัฒนาที่จะเข้าอบรม จาก website , ส่งใบสมัคร พร้อม หลักฐานการโอนเงิน (เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินในใบสมัคร) ไปยัง e-mail : idtepsru@gmail.com

หรือ ชำระเงินด้วยตนเองล่วงหน้า โดยยื่นใบสมัครเพื่อชำระเงิน ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี แล้วยื่นใบสมัครพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 4 (ห้อง ED 428) อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ห%