การชำระเงินค่าอบรม

การชำระเงิินค่าอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

สามารถแยกตามประเภทได้ดังนี้

  • ประเภท วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ , ผอ. และ รอง ผอ.เชี่ยวชาญ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  • ประเภท วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ , ผอ. และ รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

โดย โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และ สมัครonline โดย click จาก Link ในตารางด้านบน พร้อมแนบ File หลักฐานการโอนเงิน

หรือ ชำระเงินด้วยตนเองล่วงหน้า โดยยื่น >ใบสมัคร< เพื่อชำระเงิน ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี แล้วยื่นใบสมัครพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 5 (ห้อง ED 501) อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ  ท่านสามารถตรวจสอบการส่ง e-mail (ภายใน 1 วัน หลังจากส่%