กำหนดการอบรม

แผนการจัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 หน่วยฝึกอบรม สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
plan-9-std-60

ดาวน์โหลดกำหนดการ