คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

  1. เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย ๑ มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ จากคุรุสภาแล้ว หรือ
  2. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการ คุรุสภามีมติให้การรับรอง