วิธีการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำได้ดังนี้ (หลักฐานการสมัคร และ ใบสมัคร มาตรฐาน ละ 1 ชุด )

 1. e-mail
  1. ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท
  2. Download ใบสมัคร จาก Website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : idtepsru@gmail.com
  4. มาตรฐานที่ 3 และ 9 รับสมัครถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 2. ด้วยตนเอง
  1. ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท
  2. Download ใบสมัคร จาก Website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ที่ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  4. มาตรฐานที่ 3 และ 9 รับสมัครถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ เมื่อเต็มจำนวน

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครทาง e-mail ให้แนบเฉพาะไฟล์ใบสมัคร+สำเนาบัตรประชาชน+หลักฐานการชำระเงิน และให้นำใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย+เอกสารประกอบการสมัคร มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม
 2. ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมในวัน และเวลา ที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้ำซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
 3. ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น