เอกสารประกอบการสมัคร

แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และ ใช้แบบฟอร์มใบสมัคร ดังนี้  (หลักฐานการสมัคร และ ใบสมัคร มาตรฐาน ละ 1 ชุด )

  1. สำเนา”บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ สำเนา”หนังสือเดินทาง” (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. ส่าเนา”หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล” (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนา”ปริญญาบัตร” และ “ใบแสดงผลการศึกษา” (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนา”วุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา” โดย การเทียบโอน การทดสอบ หรือ การฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. กรณีใช้”ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙” ให้แนบ”ประกาศผลการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเอง” (สืบค้นและพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริการอิเ็กทรอนิกส์(e-Service) ของคุรุสภาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเมื่อระบบฯ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม
  7. ใบสมัคร และ แบบฟอร์มสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าสมัคร

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครทาง e-mail ให้แนบเฉพาะไฟล์ใบสมัคร+สำเนาบัตรประชาชน+หลักฐานการชำระเงิน และให้นำใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย+เอกสารประกอบการสมัคร มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม
  2. ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมในวัน และเวลา ที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้ำซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
  3. ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น