การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

สรุปจำนวนผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

มาตรฐาน ช่วงเวลาอบรม ผู้เข้าอบรม

(คน)

 ผู้ผ่านอบรม

(คน)

….สถานะ….   ….หมายเหตุ….
1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 30 มิ.ย. ถึง
29 ก.ค. 61
9 9 ดำเนินการเสร็จสิ้น  ผู้ผ่านการอบรม
2 การพัฒนาหลักสูตร 27 ม.ค. ถึง
25 ก.พ. 61
 43 43 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
3 การจัดการเรียนรู้ 3 มี.ค. ถึง
1 เม.ย. 61
42 41 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
4 จิตวิทยาสำหรับครู 7 เม.ย. ถึง
20 พ.ค. 61
 53 52 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 26 พ.ค. ถึง
24 มิ.ย. 61
46 46 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 27 ม.ค. ถึง
25 ก.พ. 61
69  68 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
7 การวิจัยทางการศึกษา 7 เม.ย. ถึง
20 พ.ค. 61
39  39 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 26 พ.ค. ถึง
24 มิ.ย. 61
55 55 ดำเนินการเสร็จสิ้น   ผู้ผ่านการอบรม
9 ความเป็นครู 3 มี.ค. ถึง
1 เม.ย. 61
 74 74 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
 รวม 430 427

 

update: 12.00 pm. – 03.04.2018