การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

สรุปจำนวนผู้สมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

มาตรฐาน ช่วงเวลาอบรม รับ (คน) ผู้สมัคร (คน) ….สถานะ….   ….หมายเหตุ….
1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 30 มิ.ย. ถึง

29 ก.ค. 61

 100 19 รับสมัคร 
2 การพัฒนาหลักสูตร 27 ม.ค. ถึง

25 ก.พ. 61

  43 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
3 การจัดการเรียนรู้ 3 มี.ค. ถึง

1 เม.ย. 61

42 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
4 จิตวิทยาสำหรับครู 7 เม.ย. ถึง

20 พ.ค. 61

  54 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 26 พ.ค. ถึง

24 มิ.ย. 61

49 ดำเนินการอบรม  รายชื่อผู้สมัคร
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 27 ม.ค. ถึง

25 ก.พ. 61

  69 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
7 การวิจัยทางการศึกษา 7 เม.ย. ถึง

20 พ.ค. 61

  40 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 26 พ.ค. ถึง

24 มิ.ย. 61

54 ดำเนินการอบรม   รายชื่อผู้สมัคร
9 ความเป็นครู 3 มี.ค. ถึง

1 เม.ย. 61

73 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม

 

update: 12.00 pm. – 03.04.2018

หมายเหตุ

  1. แต่ละหลักสูตรรับสมัครจำนวน 2 ห้อง ๆ ละไม่เกิน 50 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครกรณีเต็มจำนวน(คืนเงิน)
  2. กรณีที่จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดน้อยกว่า 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกก่าหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว(คืนเงิน)