ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชั้น 4 (ห้อง ED 428) อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 0 7791 3315 , 08 8555 5142

อีเมล์ idtepsru@gmail.com