ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้ง สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 0 7791 3315

อีเมล์ idtepsru@gmail.com