ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครูเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 90

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 90 (คลิก) 18 – 22 มิถุนายน 2561 * ปิดรับสมัคร *เต็มจำนวน 15.05.61 *

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 90

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 90 (คลิก) 19 – 22 มิถุนายน 2561 * ปิดรับสมัคร *เต็มจำนวน 8.05.61 *

Read more

รับสมัคร เข้าอบรมฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

รับสมัคร อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 89 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ชำระเงินสมัครเข้าอบรมที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม ตามลำดับการสมัครและส่งเอกสารการชำระเงิน โดยะจะประกาศรอบการอบรมและ วันที่อบรม เมื่อสมัครครบเต็มจำนวน… Download ใบสมัคร

Read more

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 19

กำหนดการ / ตรวจสอบรายชื่อ / สมัครอบรมก่อนเลื่อนวิทยฐานะ … (คลิก) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more