ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ ครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 88/1 และ 88/2

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 88/1 (คลิก) 2 – 5 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 88/2 (คลิก) 24 – 27 เมษายน 2561    

Read more

รับสมัคร เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษ

รับสมัคร อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ *ครูชำนาญการพิเศษ* รอบการพัฒนาที่ 89 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ชำระเงินสมัครเข้าอบรมที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม ตามลำดับการสมัครและส่งเอกสารการชำระเงิน โดยะจะประกาศรอบการอบรมและ วันที่อบรม เมื่อสมัครครบเต็มจำนวน… Download ใบสมัคร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 87

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 87 (คลิก) 20 – 23 มีนาคม 2561 * ปิดรับสมัคร *เต็มจำนวน 20.01.61 *

Read more

การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งสุดท้าย)

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครบ ๙ มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามต่อไปนี้

Read more

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 19

กำหนดการ / ตรวจสอบรายชื่อ / สมัครอบรมก่อนเลื่อนวิทยฐานะ … (คลิก) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more