การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งสุดท้าย)

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครบ ๙ มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามต่อไปนี้

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 86

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมครูชำนาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 86 (คลิก) 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 * ปิดรับสมัคร *เต็มจำนวน 8.12.60 *

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 85

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 85 (คลิก) 23 – 26 มกราคม 2561 * ปิดรับสมัคร *เต็มจำนวน 14.11.60*  

Read more

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ระยะที่ 19

กำหนดการ / ตรวจสอบรายชื่อ / สมัครอบรมก่อนเลื่อนวิทยฐานะ … (คลิก) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Read more