การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย (ใหม่) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และเพื่อให้หลักสูตรการอบรมมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด  คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ชัญญา  อุดมประมวล

Read more

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 86

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 86 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน และ ดร.สมคิด นาคขวัญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมGA101 ชั้น

Read more

มรส.ร่วมสถาบันพัฒนาครูฯยกระดับผู้สอนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นรอบการพัฒนาที่ 80 รุ่นที่ 188-190 จำนวน 118 คน ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเขตพื้นที่การศึกษา  รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more