มรส.ร่วมสถาบันพัฒนาครูฯยกระดับผู้สอนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นรอบการพัฒนาที่ 80 รุ่นที่ 188-190 จำนวน 118 คน ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเขตพื้นที่การศึกษา  รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more