ครุศาสตร์ มรส. เดินหน้าหลักสูตรสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่ยกระดับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ครุศาสตร์ มรส. เดินหน้าหลักสูตรสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่ยกระดับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และคณาอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 

ณ ห้องพิกุลทอง 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี