การอบรมโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 101  ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562

  สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 101

………สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 101 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษาต่าง ๆ  เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 10 และ ครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 15 รวมจำนวน 2 ห้อง เมื่อวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ (ตึกใหม่) ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ