การอบรมโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 100  ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562

          สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 100

………สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 100 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในภาคใต้ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 211 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 37 คน และครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 79 คน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาฯ ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันฯ