ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการหลักสูตรคูปองครู ปี พ.ศ.2562

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการหลักสูตรคูปองครู ปี พ.ศ.2562

ให้แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจ ได้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนในการเสนอหลักสูตรใหม่ ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์

และให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 อาคารครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์