การอบรมโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 98  รุ่นที่ 250 – 251  ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2561

          สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาสุดท้ายของปีพ.ศ. 2561

………สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 98 รุ่นที่ 250 – 251 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในภาคใต้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่  18-21 ธันวาคม 2561 จำนวน 66 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 8 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับการอบรมจากวิทยากรตามโครงสร้างหลักสูตรซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน, หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ, หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน