การอบรมโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 97  รุ่นที่ 249  ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 97   โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ในภาคใต้ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 249 จำนวน 46 คน ระหว่างวันที่  20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มุ่งมั่นจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน โดยยึดตามปรัชญาและวิสัยทัศน์การบริหารงานของคณะครุศาสตร์ คือ  “สรางองคความรู  สรางครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทองถิ่น” “องคกรตนแบบที่เปนเลิศในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชุมชนทองถิ่น”