การอบรมโครงการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 96  รุ่นที่ 246 – 248  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญระยะที่ 20 (ต.ค.61 – มี.ค.62)  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ในภาคใต้ เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 96  รุ่นที่ 246 – 248  ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561  จำนวน 97 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 8 ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์