การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย (ใหม่) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และเพื่อให้หลักสูตรการอบรมมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด  คณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ชัญญา  อุดมประมวล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.สมเจตน์   ผิวทองงาม ผู้อำนายการสถาบันฯ, อาจารย์ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร รองผู้อำนายการสถาบันฯ, วิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้อง G807 ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี