รับสมัคร เข้าอบรมฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

รับสมัคร อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

รอบการพัฒนาที่ 89 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ชำระเงินสมัครเข้าอบรมที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม ตามลำดับการสมัครและส่งเอกสารการชำระเงิน

โดยะจะประกาศรอบการอบรมและ วันที่อบรม เมื่อสมัครครบเต็มจำนวน…

Download ใบสมัคร