การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งสุดท้าย)

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครบ ๙ มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามต่อไปนี้ (คลิก)