มรส.ร่วมสถาบันพัฒนาครูฯยกระดับผู้สอนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นรอบการพัฒนาที่ 80 รุ่นที่ 188-190 จำนวน 118 คน ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเขตพื้นที่การศึกษา 

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความกระชับ ชัดเจน ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับ ก.ค.ศ. กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะ เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะและเป็นระบบสามารถนำไปใช้ประกอบในการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาสำหรับวิธีการพัฒนากำหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น