วิธีการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำได้ดังนี้ (หลักฐานการสมัคร และ ใบสมัคร มาตรฐาน ละ 1 ชุด )

 1. e-mail
  1. ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท
  2. Download ใบสมัคร จาก Website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : idtepsru@gmail.com
  4. ระหว่างวันที่ 11 ถึง 27 มกราคม 2561
 2. ด้วยตนเอง
  1. ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท
  2. Download ใบสมัคร จาก Website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ที่ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  4. [รอบที่ 1] ระหว่างวันที่ 11 ถึง 27 มกราคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครทาง e-mail ให้แนบเฉพาะไฟล์ใบสมัคร+สำเนาบัตรประชาชน+หลักฐานการชำระเงิน และให้นำใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย+เอกสารประกอบการสมัคร มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม
 2. ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมในวัน และเวลา ที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้ำซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
 3. ผู้สมัครจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น