การอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-27 มกราคม 2561

สรุปจำนวนผู้สมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

มาตรฐาน ช่วงเวลาอบรม รับ (คน) ผู้สมัคร (คน) ….สถานะ….   ….หมายเหตุ….
1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 30 มิ.ย. ถึง

29 ก.ค. 61

 100 2  รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
2 การพัฒนาหลักสูตร 27 ม.ค. ถึง

25 ก.พ. 61

 100 34  รับสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
3 การจัดการเรียนรู้ 3 มี.ค. ถึง

1 เม.ย. 61

 100 43  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร
4 จิตวิทยาสำหรับครู 7 เม.ย. ถึง

20 พ.ค. 61

 100 44  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 26 พ.ค. ถึง

24 มิ.ย. 61

 100 39  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน 27 ม.ค. ถึง

25 ก.พ. 61

 100 62  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร
7 การวิจัยทางการศึกษา 7 เม.ย. ถึง

20 พ.ค. 61

 100 34  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 26 พ.ค. ถึง

24 มิ.ย. 61

 100 41  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร
9 ความเป็นครู 3 มี.ค. ถึง

1 เม.ย. 61

 100 49  รับสมัคร  รายชื่อผู้สมัคร

หมายเหตุ

  1. แต่ละหลักสูตรรับสมัครจำนวน 2 ห้อง ๆ ละไม่เกิน 50 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสมัครกรณีเต็มจำนวน(คืนเงิน)
  2. กรณีที่จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรใดน้อยกว่า 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกก่าหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว(คืนเงิน)